Bureau

drs. A. (Annemarie) J. Kaptein
directeur-bestuurder
akaptein@edventure.nu

Annemarie is directeur van het bureau van EDventure. Vanuit deze functie is ze verantwoordelijk voor de algehele leiding van het bureau, de advisering en ondersteuning van de vereniging en de contacten/lobby met externen. Zij startte haar werkzaamheden bij het bureau als adviseur public affairs en communicatie. Voordat Annemarie bij EDventure kwam, was ze jarenlang werkzaam als politiek assistent in de Tweede Kamer en lobbyist/adviseur Public Affairs bij Pauw en Van Spaendonck. Ook heeft ze een tijd in het bedrijfsleven gewerkt als communicatiemanager bij de Koninklijke Numico in Zoetermeer. Naast haar werk bij EDventure is Annemarie medeoprichter van de Stichting Hephaistos. Het doel van deze stichting  is het vergroten van bekendheid van sporten voor mensen met een lichamelijke en verstandelijke beperking. Annemarie studeerde Bestuurskunde en Politieke Wetenschappen aan de Universiteit van Leiden en de Universität Konstanz, in Duitsland.


kirstend2K. (Kirsten) den Dulk
managementassistent
kdendulk@edventure.nu

In haar rol als managementassistent ondersteunt Kirsten de directeur in haar dagelijkse werkzaamheden en voert daarnaast ook administratieve- en bureautaken uit. Opgeleid als directiesecretaresse/managementassistente werkte Kirsten voorheen in diverse ondersteunende functies bij onder andere de Productschappen voor Vee Vlees en Eieren en Communicatieadviesbureau Winkelman Van Hessen.


M. (Marcia) Pennings
financieel medewerker
mpennings@edventure.nu

 

Marcia is bij EDventure verantwoordelijk voor de financiële administratie. Ze is twaalf jaar werkzaam geweest als assistent accountant bij Baker Tilly Berk en heeft daarnaast ruime boekhoudkundige ervaring opgedaan in andere marktsectoren, zoals de bloementeelt en de retail.


drs. E.P. (Elise) van Andel
netwerkregisseur Ziezon
evanandel@Edventure.nu

Elise is als netwerkregisseur van het expertnetwerk Ziezon verantwoordelijk voor het versterken en positioneren van de voorzieningen voor Onderwijsondersteuning aan Zieke Leerlingen (OZL). Tevens draagt zij zorg voor het bevorderen en stimuleren van de verbinding en uitwisseling tussen de consulenten OZL die bij een Onderwijsadviesbureau of de Educatieve Voorziening van een Universitair Medisch Centrum werkzaam zijn. Elise is daarnaast werkzaam als beleidsadviseur Onderwijs binnen het team Sociaal Beleid bij de gemeenten Woerden en Oudewater. Onderwerpen zoals de zorg voor een doorgaande leerlijn, de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt, de aanpak voor jongeren in een kwetsbare positie, en laaggeletterdheid hebben haar speciale aandacht. Elise heeft Leisure Studies gestudeerd aan de Universiteit van Tilburg. Daarnaast heeft ze de deeltijd-Pabo aan de Marnix Academie afgesloten en een aantal jaren als leerkracht voor de klas gestaan op enkele basisscholen.


D. (Denis) T. Koets MA
beleidsadviseur/projectleider
dkoets@edventure.nu

Denis werkt bij EDventure als beleidsadviseur Jeugdhulp en Passend Onderwijs. Denis is orthopedagoog en was eerder werkzaam als senior beleidsmedewerker en plaatsvervangend directeur voor de Nederlandse vereniging van pedagogen en onderwijskundigen (NVO). Gedurende de dertien jaar dat hij daar werkte was Denis onder andere projectleider voor het ontwikkelen en actualiseren van (beroeps)competentieprofielen. Ook coördineerde hij het project ‘Beroepscode en Tuchtrecht’, een deelproject van het Actieplan Professionalisering Jeugdzorg. In 2012 rondde Denis de masteropleiding ‘Strategisch management in de non-profit sector’ af aan de Universiteit Utrecht.


drs. M.(Marloes) Kerpershoek
Medewerker Beleid en Projecten
mkerpershoek@edventure.nu

Marloes Kerpershoek is medewerker Beleid en Projecten bij EDventure. Zij is onder andere betrokken bij het Kwaliteitsregister Zelfstandig Gevestigde Onderwijsadviseurs (KZGO). Marloes werkt sinds 2009 in de onderwijssector in verschillende functies. Na haar studie Pedagogische Wetenschappen aan de Universiteit van Leiden heeft zij gewerkt bij TNO Arbeid en daarna bij Actis, een adviesbureau gericht op onderwijs en beleid. Aansluitend heeft Marloes gewerkt bij PBT (voorheen Platform Bèta Techniek) aan de programma’s School aan Zet en Zorgpact.


E. (Edith) Severins
redacteur Onderwijsdatabank
eseverins@edventure.nu

Edith is redacteur van de Onderwijsdatabank. De Onderwijsdatabank is hét informatiesysteem voor schoolpersoneel, onderwijsadviseurs, ouders, hulpverleners en beleidsmakers. Het biedt een totaaloverzicht van alle voor het onderwijs relevante publicaties. Edith coördineert de redactiewerkzaamheden binnen twee segmenten: tijdschriften en overige content (boeken, brochures, wetenschappelijke publicaties, leermiddelen, apps), beheert diverse thesauri en stemt af met EDventure en de ontwikkelaar/coördinator. Edith was eerder werkzaam als informatiespecialist bij de onderwijsinformatiecentra van Marant en het voormalige Schooladviescentrum Utrecht. Ze volgde de Bibliotheek- en Documentatieacademie en studeerde Literatuurwetenschap aan de Radboud Universiteit Nijmegen.


iris-kdrs. I. (Iris) A. Wennekes
beleidsmedewerker ONL
iwennekes@edventure.nu

Iris werkt bij EDventure als beleidsmedewerker Onderwijszorg Nederland (ONL). De coöperatie ONL is een initiatief van EDventure, waarbinnen door de aangesloten leden specialistische zorg op het gebied van ernstige enkelvoudige dyslexie en gedragsproblemen wordt geboden. Tijdens haar studie Klinische Ontwikkelingspsychologie heeft Iris stage gelopen en gewerkt in de kinder- en jeugdpsychiatrie en gewerkt in de kinderopvang. Voorheen was Iris werkzaam als projectmanager in de geestelijke gezondheidszorg. Daar was zij verantwoordelijk voor diverse projecten op het gebied van de ontwikkeling en implementatie van nieuw beleid, waaronder de inrichting van het proces voor Routine Outcome Monitoring (ROM) en de implementatie van de generalistische basis-GGZ. Daarnaast implementeerde en organiseerde zij groepsbehandelingen voor cliënten.


drs. A.J. (Astrid) Zwarts
projectmedewerker
azwarts@edventure.nu

Als projectmedewerker is Astrid betrokken bij de uitvoering van projecten die door EDventure in opdracht van derden worden verzorgd of waarin door ons wordt geparticipeerd. Projecten van Astrid zijn onder andere: Alle Scholen in Beweging, KlasseContact, Scholen Leren van Elkaar/Excellente Scholen, Regelluwe scholen en Acadin. Opgeleid als beleidssocioloog heeft Astrid in diverse beleidsondersteunende functies gewerkt bij VOS/ABB, Platform Bètatechniek en het Nederlandse Rode Kruis.