Regelluwe scholen

In januari 2016 zijn 46 scholen voor primair en voortgezet onderwijs van start gegaan met het experiment Regelluwe scholen, waar ook EDventure als monitor bij betrokken is. Bij het experiment krijgen scholen met aantoonbaar goede onderwijskwaliteit (Excellente Scholen) de mogelijkheid af te wijken van bepaalde wet- en regelgeving.

Van welke regels mogen scholen afwijken?

In de Wet op het primair onderwijs (WPO) en de Wet op het voortgezet onderwijs (WVO) staan artikelen genoemd waarmee geëxperimenteerd kan worden. Scholen mogen binnen het experiment afwijken van al deze artikelen. Voor basisscholen zijn dit de artikelen 1, 2, 8 tot en met 45a, 47, 48 en 148 van de Wet op het primair onderwijs. Voor vo-scholen zijn dit de artikelen 6a tot en met 41 en 99 van de Wet op het voortgezet onderwijs. Er kan ook worden afgeweken van onderliggende regelgeving, zoals het Inrichtingsbesluit WVO, het Eindexamenbesluit VO, het Besluit kerndoelen onderbouw VO en het Besluit vernieuwde kerndoelen WPO.

Welke onderwerpen raakt dit?

Het betreft dus veel verschillende onderwerpen, zoals uitgangspunten, doelstelling en inhoud van het onderwijs, de zorg voor zieke leerlingen, onderwijstijd, rapportage over de vorderingen van leerlingen, schoolplan, schoolgids, scheiding bestuur en toezicht, aansluiting bij samenwerkingsverbanden, bekwaamheidseisen (alleen voor het voortgezet onderwijs), toelating, ontwikkelingsperspectief, aansluiting bij de klachtencommissie en tijdelijke geschillencommissie passend onderwijs.

Voortgang

Nu twee jaar later is een tweede voortgangsrapportage aan de Tweede Kamer gestuurd. Naar aanleiding van deze rapportage heeft minister Slob besloten dat het experiment op vijf kansrijke thema’s zal worden uitgebreid met een aantal nieuwe scholen. De thema’s waar de nieuwe scholen op kunnen afwijken zijn: het inruilen van onderwijstijd voor ontwikkeltijd, het verminderen van instroommomenten in het po, het vervangen van een theoretisch vak door een praktijkvak op de havo, het afnemen van deelexamens op de eigen school en het afwijken van bevoegdheidseisen in het vo. Voor twee andere afwijkingen, de educatieve keuzedagen (po) en het schoolplan, wordt op dit moment onderzocht hoe deze nu al breed beschikbaar gemaakt kunnen worden voor alle scholen.

Wij vinden het belangrijk om onderdeel te zijn van een netwerk met exclusiviteit waar kwaliteit wordt geborgd door middel van het keurmerk.

Peter de Jong, Directeur-bestuurder BCO Onderwijsadvies

Wij werken graag samen met de aangesloten onderwijsadviesbureaus. Wij blijven onze eigen visie uitdragen, maar ervaren een enorme meerwaarde in de samenwerking rond nieuwe producten en het positioneren in het onderwijsveld.

Hans Passenier, Directeur/bestuurder BVS Schooladvies

Wij vinden het een meerwaarde om onderdeel te zijn van een landelijk dekkend netwerk met gelijkwaardige partners. De gezamenlijke lobby maakt ons als partij sterker in de markt.

Marian Ruitenberg, Manager Driestar educatief

EDventure is een laagdrempelige branchevereniging met veelal direct beschikbare expertise. De aangesloten leden fungeren voor ons als regionaal en landelijk klankbord en als netwerk om op te trekken in marktgerichte thema's.

John Hoeberichts, Directeur-Bestuurder IJsselgroep Educatieve Dienstverlening

Het lidmaatschap van EDventure biedt de gelegenheid om met elkaar een sterkere vertegenwoordiging te hebben richting landelijke organisaties en platforms. In samenwerking ligt de kracht!

Directie HCO

Vanuit verschillende achtergronden één gezamenlijk belang.

Rein van der Garde, Directeur KOC Diensten

Via EDventure is er de ingang tot de politiek, waardoor we snel kunnen schakelen en samen in kunnen springen op nieuwe kansen.

OBD Noordwest

Wij vinden het belangrijk om lid te zijn van EDventure vanwege het kwaliteitskeurmerk en vanwege de kwalitatief hoogwaardige informatievoorziening van EDventure.

Kirsten Wolfert, Directeur SAD Wassenaar

Via Socium Zorg en Onderwijs is bondgenoot in de uitvoering van trajecten in zorg en onderwijs.

Anita Schuiling, Directeur-bestuurder Via Socium Zorg en Onderwijs

Lidmaatschap van EDventure betekent voor Sardes dat wij met elkaar bijdragen aan het vergroten van de ontwikkelingskansen van kinderen en jongeren. Samen met andere leden bundelen wij de krachten om innovatie, effectiviteit en kwaliteit van het Nederlandse onderwijs te verbeteren.

Hermann van Holt, Directeur Sardes

De gezamenlijke lobby en een landelijk dekkend netwerk zijn voor ons belangrijke punten van het lidmaatschap. Ook het samen op de markt zetten van producten en kennis delen zijn pluspunten.

Annemarie Kaptein, Bestuurder Bazalt, HCO, RPCZ (Bazalt Groep)

Je hebt echt wat aan elkaar.

Martin van der Meer, Directeur OA

Regelluwe scholen bespreken initiatieven afwijkende regelgeving

Regelluwe scholen bespreken initiatieven afwijkende regelgeving

Op 14 november kwamen de deelnemende scholen aan het experiment Regelluwe Scholen bijeen in Museum Gouda. Zij werden welkom geheten door staatssecretaris Sander Dekker die de ontwikkeling van het experiment met verminderde regeldruk op de voet volgt. Het doel van de...

EDventure en OCW organiseren bijeenkomsten voor regelluwe scholen

EDventure en OCW organiseren bijeenkomsten voor regelluwe scholen

Op 18 en 23 mei kwamen de scholen die meedoen aan het OCW experiment Regelluwe scholen bij elkaar om de plannen en voortgang van het experiment met elkaar te bespreken. EDventure is nauw betrokken bij de organisatie van deze bijeenkomsten en zal samen met consortiumpartners Oberon en het Kohnstamm Instituut zorgdragen voor de monitoring van het experiment Regelluwe scholen.

EDventure organiseert vervolgbijeenkomsten Regelluwe scholen

EDventure organiseert vervolgbijeenkomsten Regelluwe scholen

In november kwamen de excellente po- en vo-scholen die meedoen aan het Experiment regelluwe scholen voor de tweede maal bij elkaar. EDventure is nauw betrokken bij de organisatie van deze bijeenkomsten en zal samen met consortiumpartners Oberon en het Kohnstamm...