Onderwijsadvies & Jeugdhulp

Onderwijsadvies (advisering, voorlichting en begeleiding) is ontstaan vanuit een tweetal behoeften; de behoefte van scholen aan reflectie op het eigen handelen en de externe ondersteuning van de leerkracht in het primair proces, de onderwijspraktijk. In de beginjaren met name de ondersteuning voor kinderen met gedrags- en leerproblemen.

Critical friends

Onderwijsadvies wordt wel de ‘critical friend’ van het onderwijs genoemd. De aan de adviesbureaus voor onderwijs en jeugdhulp verbonden experts denken kritisch mee over de doelen die het onderwijs zichzelf heeft gesteld en over de activiteiten die zijn ingezet om de doelen te halen. Scholen stellen zich ten doel het maximale uit elke leerling te halen, talenten te stimuleren en leerkansen te optimaliseren. Daarbij denken de onderwijsadviseurs mee, houden de school een spiegel voor en verbinden initiatieven en alternatieven. Daarmee wordt het personeel ontlast en kan zich focussen op de onderwijspraktijk in het primair proces: het geven van onderwijs en de begeleiding van individuele leerlingen.

Bijdragen aan kwaliteitsverbetering

Een aantal aspecten van kwaliteitsverbetering van het onderwijs gaan het perspectief van de individuele school of docent te boven. De onderwijsadviseur biedt met zijn specialistische kennis, externe rol en helikopterblik schooloverstijgende een aanvullende expertise. Gezorgd wordt voor continuïteit in de innovatieve ontwikkeling en verbetering van het onderwijs. Onderwijsadviseurs kunnen scholen begeleiden bij knelpunten, coachen en stimuleren tot verandering wanneer dat nodig is ten behoeve van verbeteringen van het onderwijsproces en de opbrengsten daarvan.

Brug tussen wetenschap en praktijk

Onderwijsadvies heeft ook een rol voor de wetenschap. Kennis uit wetenschappelijk onderzoek wordt door adviseurs vertaald naar de praktijk zodat het toegankelijk wordt voor de professionals in het onderwijs. Onderwijsadvies is ook de verzamelplek voor praktijkgerichte onderzoeksvragen die in het onderwijs leven en koppelt deze terug naar de wetenschap. Zo worden wetenschap, praktijk en beleid verbonden.

Brug tussen onderwijs en jeugdhulp

Op school, in de klas, brengen kinderen veel tijd door samen met anderen. En leraren brengen op hun beurt veel tijd door met hun leerlingen. Zij kennen, naast ouders, snel de talenten en behoeften van kinderen, zijn op de hoogte van de thuissituatie, en spelen daar vaak als eerste op in. Leraren vervullen een heel belangrijke signalerings- en handelingstaak. Er wordt steeds vaker maatwerk van ze gevraagd om alle kinderen een passende onderwijsplek te kunnen geven. Omgaan met verschillen in de klas is een belangrijke opgave van het onderwijs. Ook als het om leer-, opgroei-, opvoed- en gedragsproblemen en -stoornissen gaat. Dat kan ook niet anders omdat er dagelijks contact is tussen kinderen en leraren. Dáár – op deze school, in deze klas, bij deze leerling en dit kind, in dit gezin– ligt een cruciale sleutel tot het lokale en individuele succes van zowel passend onderwijs als de Jeugdhulp: 1 kind – 1 gezin – 1 plan.

Passend onderwijs en passende hulp voor kinderen en jongeren gaan hand in hand. Passend onderwijs en de transitie Jeugd hangen dan ook nauw samen. EDventure ondersteunt actief om

  • de verbinding tussen onderwijs en jeugdhulp concreet tot stand te brengen;
  • een integrale aanpak onderwijs-jeugdhulp in de praktijk te stimuleren;
  • het beste van beide werelden samen te brengen;
  • inspiratie voor samenwerking en innovatie te bieden.

Wij vinden het belangrijk om onderdeel te zijn van een netwerk met exclusiviteit waar kwaliteit wordt geborgd door middel van het keurmerk.

Peter de Jong, Directeur-bestuurder BCO Onderwijsadvies

Wij werken graag samen met de aangesloten onderwijsadviesbureaus. Wij blijven onze eigen visie uitdragen, maar ervaren een enorme meerwaarde in de samenwerking rond nieuwe producten en het positioneren in het onderwijsveld.

Hans Passenier, Directeur/bestuurder BVS Schooladvies

Wij vinden het een meerwaarde om onderdeel te zijn van een landelijk dekkend netwerk met gelijkwaardige partners. De gezamenlijke lobby maakt ons als partij sterker in de markt.

Marian Ruitenberg, Manager Driestar educatief

EDventure is een laagdrempelige branchevereniging met veelal direct beschikbare expertise. De aangesloten leden fungeren voor ons als regionaal en landelijk klankbord en als netwerk om op te trekken in marktgerichte thema's.

John Hoeberichts, Directeur-Bestuurder IJsselgroep Educatieve Dienstverlening

Het lidmaatschap van EDventure biedt de gelegenheid om met elkaar een sterkere vertegenwoordiging te hebben richting landelijke organisaties en platforms. In samenwerking ligt de kracht!

Directie HCO

Vanuit verschillende achtergronden één gezamenlijk belang.

Rein van der Garde, Directeur KOC Diensten

Via EDventure is er de ingang tot de politiek, waardoor we snel kunnen schakelen en samen in kunnen springen op nieuwe kansen.

OBD Noordwest

Wij vinden het belangrijk om lid te zijn van EDventure vanwege het kwaliteitskeurmerk en vanwege de kwalitatief hoogwaardige informatievoorziening van EDventure.

Kirsten Wolfert, Directeur SAD Wassenaar

Via Socium Zorg en Onderwijs is bondgenoot in de uitvoering van trajecten in zorg en onderwijs.

Anita Schuiling, Directeur-bestuurder Via Socium Zorg en Onderwijs

Lidmaatschap van EDventure betekent voor Sardes dat wij met elkaar bijdragen aan het vergroten van de ontwikkelingskansen van kinderen en jongeren. Samen met andere leden bundelen wij de krachten om innovatie, effectiviteit en kwaliteit van het Nederlandse onderwijs te verbeteren.

Hermann van Holt, Directeur Sardes

De gezamenlijke lobby en een landelijk dekkend netwerk zijn voor ons belangrijke punten van het lidmaatschap. Ook het samen op de markt zetten van producten en kennis delen zijn pluspunten.

Annemarie Kaptein, Bestuurder Bazalt, HCO, RPCZ (Bazalt Groep)

Je hebt echt wat aan elkaar.

Martin van der Meer, Directeur OA

Duurzame schoolontwikkeling vereist integrale onderwijsadvisering

Scholen zijn lerende organisaties wanneer zij in staat zijn zich als collectief continu te verbeteren, vernieuwen en ontwikkelen; passend bij de veranderende omstandigheden. Om toe­komstgerichte schoolontwikkeling en professionalisering op maat te vertalen naar een specifieke onderwijspraktijk, hanteren adviesbureaus voor onderwijs en jeugdhulp vier bouwstenen:

1. Partnerschap

In partnerschap met scholen samenwerken aan kwaliteitsver­betering. Duurzame verbeterprocessen vragen om een duurzame relatie.

2. Wetenschappelijke kennisbasis

Een wetenschappelijke kennisbasis vormt altijd de basis, die ook écht op de werkvloer, in de klas, moet beklijven.

3. Learning on the job

Ruimte voor ‘learning on the job’ en vormen van informeel leren. Leren in de eigen onderwijspraktijk draagt maximaal bij aan zowel persoonlijke als schoolontwikkeling.

4. Integraal onderwijsadvies

Professionaliseren is een doorlopende en schoolbrede activiteit. Integraal onderwijsadvies zet alle geledingen van scholen in hun kracht.

Samenwerking in de branche op terrein anderstaligen

Samenwerking in de branche op terrein anderstaligen

Het onderwijs aan anderstaligen is met de komst van vluchtelingen uit het Midden-Oosten en de (her)opening van asielzoekerscentra weer actueel. Tijdens de EDventure Innovatiebeurs in november vorig jaar presenteerde onderwijsadviesbureau HCO de digitale versie van het NT2 startprogramma ‘Horen, Zien & Schijven’. Het is de bedoeling dat de methode via EDventure-leden, verspreid over heel Nederland, zal worden ingevoerd en begeleid.

EDventure lanceert visie op professionalisering onderwijs

EDventure lanceert visie op professionalisering onderwijs

Hoe haal je het beste uit je leerlingen? Nu, morgen en in de toekomst? Op 27 januari 2015, tijdens de Nationale Onderwijstentoonstelling, presenteert EDventure haar visie op duurzame schoolontwikkeling in de vorm van vier concrete bouwstenen. Daarmee bevestigen de Nederlandse onderwijsadviesbureaus hun stevige ambitie om duurzame verbeterprocessen in de onderwijspraktijk aan te jagen.