Bureau

Margreet de Vries
directeur-bestuurder
mdevries@edventure.nu

Margreet de Vries is sinds 1 september 2018 directeur-bestuurder van EDventure. Zij is verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding van het bureau, de ondersteuning van de leden in de branche en eerste aanspreekpunt voor de contacten met externe relaties en overige belanghebbenden. Tevens is zij directeur van de coöperatie Onderwijszorg Nederland (ONL). Margreet heeft een groot deel van haar carrière in functies gewerkt die gelieerd waren aan het onderwijs. Zo werkte zij bij het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en was zij zeven jaar directeur van Stichting Lezen & Schrijven. Ook in de jaren als zelfstandig ondernemer werkte zij aan actuele thema’s voor het onderwijs; waaronder leesbevordering, autisme en digitale geletterdheid. Zij studeerde Leerproblemen (een combinatie van Orthopedagogiek en Onderwijskunde) aan de Universiteit Leiden en daarvoor rondde zij de Pabo af. Tijdens haar studie in Leiden stond zij drie jaar part-time voor de klas.
Margreet is naast haar werk voor EDventure tevens lid van de Raad van Toezicht van de Nummer 5 Foundation.

drs. E.P. (Elise) van Andel
netwerkregisseur Ziezon
evanandel@Edventure.nu

Elise is als netwerkregisseur van het expertnetwerk Ziezon verantwoordelijk voor het versterken en positioneren van de voorzieningen voor Onderwijsondersteuning aan Zieke Leerlingen (OZL). Tevens draagt zij zorg voor het bevorderen en stimuleren van de verbinding en uitwisseling tussen de consulenten OZL die bij een Adviesbureau voor onderwijs en jeugdhulp of de Educatieve Voorziening van een Universitair Medisch Centrum werkzaam zijn. Elise is daarnaast werkzaam als beleidsadviseur Onderwijs binnen het team Sociaal Beleid bij de gemeenten Woerden en Oudewater. Onderwerpen zoals de zorg voor een doorgaande leerlijn, de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt, de aanpak voor jongeren in een kwetsbare positie, en laaggeletterdheid hebben haar speciale aandacht. Elise heeft Leisure Studies gestudeerd aan de Universiteit van Tilburg. Daarnaast heeft ze de deeltijd-Pabo aan de Marnix Academie afgesloten en een aantal jaren als leerkracht voor de klas gestaan op enkele basisscholen.

K. (Kirsten) den Dulk
managementassistent
kdendulk@edventure.nu

In haar rol als managementassistent ondersteunt Kirsten de directeur in haar dagelijkse werkzaamheden en voert daarnaast ook administratieve- en bureautaken uit. Opgeleid als directiesecretaresse/managementassistente werkte Kirsten voorheen in diverse ondersteunende functies bij onder andere de Productschappen voor Vee Vlees en Eieren en Communicatieadviesbureau Winkelman Van Hessen.

drs. M.(Marloes) Kerpershoek
Medewerker Beleid en Projecten
mkerpershoek@edventure.nu

Marloes Kerpershoek is medewerker Beleid en Projecten bij EDventure. Zij is onder andere betrokken bij het Kwaliteitsregister Zelfstandig Gevestigde Onderwijsadviseurs (KZGO). Marloes werkt sinds 2009 in de onderwijssector in verschillende functies. Na haar studie Pedagogische Wetenschappen aan de Universiteit van Leiden heeft zij gewerkt bij TNO Arbeid en daarna bij Actis, een adviesbureau gericht op onderwijs en beleid. Aansluitend heeft Marloes gewerkt bij PBT (voorheen Platform Bèta Techniek) aan de programma’s School aan Zet en Zorgpact.

M. (Marcia) Pennings
financieel medewerker
mpennings@edventure.nu

 

Marcia is bij EDventure verantwoordelijk voor de financiële administratie. Ze is twaalf jaar werkzaam geweest als assistent accountant bij Baker Tilly Berk en heeft daarnaast ruime boekhoudkundige ervaring opgedaan in andere marktsectoren, zoals de bloementeelt en de retail.

E. (Edith) Severins
redacteur Onderwijsdatabank
eseverins@edventure.nu

Edith is redacteur van de Onderwijsdatabank. De Onderwijsdatabank is hét informatiesysteem voor schoolpersoneel, onderwijsadviseurs, ouders, hulpverleners en beleidsmakers. Het biedt een totaaloverzicht van alle voor het onderwijs relevante publicaties. Edith coördineert de redactiewerkzaamheden binnen twee segmenten: tijdschriften en overige content (boeken, brochures, wetenschappelijke publicaties, leermiddelen, apps), beheert diverse thesauri en stemt af met EDventure en de ontwikkelaar/coördinator. Edith was eerder werkzaam als informatiespecialist bij de onderwijsinformatiecentra van Marant en het voormalige Schooladviescentrum Utrecht. Ze volgde de Bibliotheek- en Documentatieacademie en studeerde Literatuurwetenschap aan de Radboud Universiteit Nijmegen.

drs. I. (Iris) A. Wennekes
beleidsmedewerker ONL
iwennekes@edventure.nu

Iris werkt bij EDventure als beleidsmedewerker Onderwijszorg Nederland (ONL). De coöperatie ONL is een initiatief van EDventure, waarbinnen door de aangesloten leden specialistische zorg op het gebied van ernstige enkelvoudige dyslexie en gedragsproblemen wordt geboden. Tijdens haar studie Klinische Ontwikkelingspsychologie heeft Iris stage gelopen en gewerkt in de kinder- en jeugdpsychiatrie en gewerkt in de kinderopvang. Voorheen was Iris werkzaam als projectmanager in de geestelijke gezondheidszorg. Daar was zij verantwoordelijk voor diverse projecten op het gebied van de ontwikkeling en implementatie van nieuw beleid, waaronder de inrichting van het proces voor Routine Outcome Monitoring (ROM) en de implementatie van de generalistische basis-GGZ. Daarnaast implementeerde en organiseerde zij groepsbehandelingen voor cliënten.

drs. A.J. (Astrid) Zwarts
projectmedewerker
azwarts@edventure.nu

Als projectmedewerker is Astrid betrokken bij de voorbereiding en uitvoering van projecten die door EDventure in opdracht van derden worden verzorgd of waarin door ons wordt geparticipeerd. Projecten van Astrid zijn onder andere: Alle Scholen in Beweging, KlasseContact, Scholen Leren van Elkaar/Excellente Scholen, Regelluwe scholen, Acadin en Ziezon. Opgeleid als beleidssocioloog heeft Astrid in diverse beleidsondersteunende functies gewerkt bij VOS/ABB, Platform Bètatechniek en het Nederlandse Rode Kruis.

Wij vinden het belangrijk om onderdeel te zijn van een netwerk met exclusiviteit waar kwaliteit wordt geborgd door middel van het keurmerk.

Peter de Jong, Directeur-bestuurder BCO Onderwijsadvies

Wij werken graag samen met de aangesloten onderwijsadviesbureaus. Wij blijven onze eigen visie uitdragen, maar ervaren een enorme meerwaarde in de samenwerking rond nieuwe producten en het positioneren in het onderwijsveld.

Hans Passenier, Directeur/bestuurder BVS Schooladvies

Wij vinden het een meerwaarde om onderdeel te zijn van een landelijk dekkend netwerk met gelijkwaardige partners. De gezamenlijke lobby maakt ons als partij sterker in de markt.

Marian Ruitenberg, Manager Driestar onderwijsadvies

Het lidmaatschap van EDventure biedt de gelegenheid om met elkaar een sterkere vertegenwoordiging te hebben richting landelijke organisaties en platforms. In samenwerking ligt de kracht!

Directie HCO

EDventure is een laagdrempelige branchevereniging met veelal direct beschikbare expertise. De aangesloten leden fungeren voor ons als regionaal en landelijk klankbord en als netwerk om op te trekken in marktgerichte thema's.

John Hoeberichts, Directeur-Bestuurder Ijsselgroep Educative Dienstverlening

Vanuit verschillende achtergronden één gezamenlijk belang.

Rein van der Garde, Directeur KOC Diensten

Via EDventure is er de ingang tot de politiek, waardoor we snel kunnen schakelen en samen in kunnen springen op nieuwe kansen.

Michel Broersen, OBD Noordwest

Wij vinden het belangrijk om lid te zijn van EDventure vanwege het kwaliteitskeurmerk en vanwege de kwalitatief hoogwaardige informatievoorziening van EDventure.

Kirsten Wolfert, Directeur SAD Wassenaar

Lidmaatschap van EDventure betekent voor Sardes dat wij met elkaar bijdragen aan het vergroten van de ontwikkelingskansen van kinderen en jongeren. Samen met andere leden bundelen wij de krachten om innovatie, effectiviteit en kwaliteit van het Nederlandse onderwijs te verbeteren.

Hermann van Holt, Directeur Sardes

De gezamenlijke lobby en een landelijk dekkend netwerk zijn voor ons belangrijke punten van het lidmaatschap. Ook het samen op de markt zetten van producten en kennis delen zijn pluspunten.

Annemarie Kaptein, Bestuurder Bazalt, HCO, RPCZ (Bazalt Groep)

EDventure, omdat onderwijsadvies en jeugdzorg een krachtige samenwerking nodig hebben!

Arend Runia, Directeur/Bestuurder Marant

Je hebt echt wat aan elkaar.

Martin van der Meer, Interim-bestuurder OA