Subsidieprojecten en detachering

Regelmatig wordt EDventure gevraagd namens de branche plannen te schrijven op actuele thema’s waarvoor subsidie wordt verleend of detachering/inhuur van personeel uit de branche is gewenst.

EDventure werft hiervoor in eerste instantie onder haar leden. Daarnaast attendeert EDventure haar leden op subsidies en Europese aanbestedingen.

EDventure wordt mede dankzij de lobby en het versterken van het imago meer en meer aan de voorkant betrokken bij nieuwe beleidsontwikkelingen en in toenemende mate gevraagd een rol te spelen in landelijke (subsidie)projecten. Ook wordt EDventure steeds vaker gevraagd te bemiddelen bij en het werven van adviseurs/projectleiders uit de onderwijsadviesbranche. Door bemiddeling en werving is reeds een aantal detacheringsovereenkomsten tot stand gekomen waarbij adviseurs aan de slag zijn gegaan bij grote landelijke projecten. Op verzoek van het College voor Toetsen en Examens (CvTE) detacheert EDventure een projectleider DDT. Een tweede functie van implementatiemedewerker voor het CvTE-project Adaptieve Centrale Eindtoets is ook door bemiddeling van EDventure ingevuld door een adviseur vanuit de branche. Ook voor de Stichting Lezen en Schrijven ging EDventure met succes op zoek naar een projectleider uit de branche voor de aanpak van laaggeletterdheid. Voor de Kennisrotonde van het NRO gingen we op zoek naar kennismakelaars en experts. De kennismakelaars van de Kennisrotonde ontvangen vragen en beoordelen vervolgens of de vragensteller behoefte heeft aan empirische kennis, en niet bijvoorbeeld aan advies of ondersteuning. In dit geval worden de vragenstellers doorverwezen naar onderwijsexpertise.nl. Ook nemen kennismakelaars regelmatig contact op met experts om hen te raadplegen over specifieke thema’s.

Gedetailleerde informatie over de huidige subsidieprojecten van EDventure vindt u in de rubriek projecten.

Wij vinden het belangrijk om onderdeel te zijn van een netwerk met exclusiviteit waar kwaliteit wordt geborgd door middel van het keurmerk.

Peter de Jong, Directeur-bestuurder BCO Onderwijsadvies

Wij werken graag samen met de aangesloten onderwijsadviesbureaus. Wij blijven onze eigen visie uitdragen, maar ervaren een enorme meerwaarde in de samenwerking rond nieuwe producten en het positioneren in het onderwijsveld.

Hans Passenier, Directeur/bestuurder BVS Schooladvies

Wij vinden het een meerwaarde om onderdeel te zijn van een landelijk dekkend netwerk met gelijkwaardige partners. De gezamenlijke lobby maakt ons als partij sterker in de markt.

Marian Ruitenberg, Manager Driestar educatief

EDventure is een laagdrempelige branchevereniging met veelal direct beschikbare expertise. De aangesloten leden fungeren voor ons als regionaal en landelijk klankbord en als netwerk om op te trekken in marktgerichte thema's.

John Hoeberichts, Directeur-Bestuurder IJsselgroep Educatieve Dienstverlening

Het lidmaatschap van EDventure biedt de gelegenheid om met elkaar een sterkere vertegenwoordiging te hebben richting landelijke organisaties en platforms. In samenwerking ligt de kracht!

Directie HCO

Vanuit verschillende achtergronden één gezamenlijk belang.

Rein van der Garde, Directeur KOC Diensten

Via EDventure is er de ingang tot de politiek, waardoor we snel kunnen schakelen en samen in kunnen springen op nieuwe kansen.

OBD Noordwest

Wij vinden het belangrijk om lid te zijn van EDventure vanwege het kwaliteitskeurmerk en vanwege de kwalitatief hoogwaardige informatievoorziening van EDventure.

Kirsten Wolfert, Directeur SAD Wassenaar

Via Socium Zorg en Onderwijs is bondgenoot in de uitvoering van trajecten in zorg en onderwijs.

Anita Schuiling, Directeur-bestuurder Via Socium Zorg en Onderwijs

Lidmaatschap van EDventure betekent voor Sardes dat wij met elkaar bijdragen aan het vergroten van de ontwikkelingskansen van kinderen en jongeren. Samen met andere leden bundelen wij de krachten om innovatie, effectiviteit en kwaliteit van het Nederlandse onderwijs te verbeteren.

Hermann van Holt, Directeur Sardes

De gezamenlijke lobby en een landelijk dekkend netwerk zijn voor ons belangrijke punten van het lidmaatschap. Ook het samen op de markt zetten van producten en kennis delen zijn pluspunten.

Annemarie Kaptein, Bestuurder Bazalt, HCO, RPCZ (Bazalt Groep)

Je hebt echt wat aan elkaar.

Martin van der Meer, Directeur OA

Een greep uit eerdere projecten

Expertisepunten Ouderbetrokkenheid (2012-2016)

In september 2012 heeft EDventure op verzoek van OCW het project ‘ExpertisePunt Ouderbetrokkenheid’ (EPO) gestart om het thema ouderbetrokkenheid duurzaam te borgen in de dienstverlening van de branche. Zeventien EDventure-leden openden een expertisepunt en namen ook deel aan het subsidietraject ‘Regionale aanpak ouderbetrokkenheid’.

Doel: Een goede relatie tussen school en de ouders van de leerlingen kan een belangrijke bijdrage leveren aan een positief en veilig schoolklimaat. Goed contact met de ouders vergroot de betrokkenheid van de ouders met de school en is goed voor de ontwikkeling van de leerling. Ouderbetrokkenheid kan bijdragen aan het behalen van verschillende doelen:
– verbeteren van de leerresultaten
– school als ontmoetingspunt voor ouders en wijkbewoners
– ouders helpen vaker mee met activiteiten
– versterken van sociale cohesie
– bevorderen van de integratie
– bevorderen van de brede ontwikkeling van kinderen
– werkdrukverlaging van de leraar door hulp van klassenouders

Opbrengst: De ExpertisePunten Ouderbetrokkenheid vormden een landelijk netwerk en zijn alle aangesloten bij EDventure. De ExpertisePunten bieden ouders, scholen, schoolbesturen en lokale overheden ondersteunende diensten en producten ter versterking van de ouderbetrokkenheid. Daarbij gaat het om het effectiever communiceren en het bouwen aan partnerschap. Betrokkenen (ouders, school/kindgerichte organisaties en gemeenschap) ondersteunen elkaar en stemmen de bijdragen zoveel mogelijk op elkaar af om het leren, de motivatie en de ontwikkeling van kinderen/leerlingen te bevorderen.

Excellente scholen (2012-2015)

Vanaf 2012 hebben EDventure en haar leden over verzoek van OCW meegewerkt aan het OCW-programma Excellente Scholen. Sinds 2015 valt de beoordeling van de scholen en de uitreiking van de predicaten onder de verantwoordelijkheid van de Inspectie van het Onderwijs. Dit laatste in samenhang met het vernieuwde toezicht van de inspectie, waarbij als het onderwijs goed is, dit ook benoemd wordt. Het erkennen en waarderen van excellente scholen hoort hier bij.

Doel: Het predicaat Excellente School is een predicaat voor scholen met bijzondere kwaliteiten en voor scholen die uitblinken in een specifiek excellentieprofiel. Meedoen aan het traject levert niet alleen het predicaat op maar heeft vaak een positief effect op de school, het team en de leerlingen. Het belangrijkste doel van Excellente Scholen is kwaliteit zichtbaar maken en overdragen.

Opbrengst: EDventure en haar leden hebben het platform Excellentescholen.nl ingericht en scholing geboden om het ambitiemenu, onderdeel van Scholen leren van elkaar/excellente scholen, te realiseren.
Op dit moment beschikken maar liefst 233 scholen over het predicaat excellente school en is de systematiek geborgd bij OCW.

Alle scholen in Beweging (2009-2011)

Ruim 2000 basisscholen en hun besturen deden mee aan onze taal- en rekenverbetertrajecten. Maar hoe krijgen we de andere scholen nu ook betrokken? 

Doel: Uiteindelijk zouden álle scholen een verbetercultuur moeten ontwikkelen en realiseren. Scholen moeten daarbij zoveel mogelijk gebruik (kunnen) maken van bestaande kennis, kunde en ervaringen.

Opbrengst: Om dit te bewerkstelligen werd op verzoek van OCW een projectplan uitgewerkt om in drie jaar tijd 7000 scholen te ondersteunen met het verbeteren van taal- en rekenonderwijs. In opdracht van de PO-Raad is een uitvoeringsgroep samengesteld; een vertegenwoordiging van EDventure, de gezamenlijke LPC’s en Kennisnet.

Leerachterstanden wegwerken op de vrije woensdagmiddag

Leerachterstanden wegwerken op de vrije woensdagmiddag

Gisteren was op L1 te zien hoe Basisschool De Zuidstroom in Venlo met hulp van BCO Onderwijsadvies effectief de (lees- en spelling)achterstanden bij leerlingen aanpakt. Twee orthopedagogen gaan de komende tien weken elke woensdagmiddag met groep 5 t/m 8 aan de slag om...

EDventure verkrijgt subsidie voor Zorg én Perspectief

EDventure verkrijgt subsidie voor Zorg én Perspectief

Het doel van het programma Zorg én Perspectief (ZéP) van FNO is het verkleinen van het verschil in maatschappelijk perspectief tussen jongeren tot 25 jaar met een chronische aandoening en hun gezonde leeftijdgenoten. De kracht van deze jongeren en hun ontwikkeling staat daarbij centraal en niet de beperking door de aandoening. Het programma ondersteunt daarom projecten die bijdragen aan hun sociale participatie op het gebied van school, sport, werk en zorg.