Ouderbetrokkenheid onder de aandacht van Tweede Kamer

Het partnerschap tussen school en ouders krijgt opnieuw aandacht. Op 15 juli jl. stuurde Staatssecretaris Dekker, mede namens Minister Bussemaker, een brief over de samenwerking tussen ouders en scholen als belangrijk speerpunt van beleid, de wettelijke kaders hiervoor en de geplande activiteiten in het kader van de regionale aanpak van ouderbetrokkenheid. Het ministerie werkt hiervoor samen met het landelijk netwerk van ExpertisePunten Ouderbetrokkenheid (onder de koepel van EDventure) die een coordinerende rol hebben in de vijf regio’s in ons land. De ondersteunende rol van ouders wordt expliciet benadrukt aan de hand van de thema’s loopbaanorientatie en -begeleiding (LOB) en lezen met jonge kinderen. Tot slot wil de staatssecretaris netwerken voorzien van wetenschappelijke kennis op het terrein van ouderbetrokkenheid. Naast het vijfjarig onderzoeksprogramma dat in het najaar gelanceerd zal worden via het NRO, wordt € 1 miljoen beschikbaar gesteld voor aanvullend onderzoek o.a. gericht op de ouderrol bij LOB.

pdf Lees de volledige brief aan de Tweede Kamer

Meer over de regionale aanpak van het Ministerie van OCW & het netwerk van ExpertisePunten Ouderbetrokkenheid: www.expertisepuntouderbetrokkenheid.nl/regionale-aanpak