Werk aan ouderbetrokkenheid met ons certificeringstraject!

Een gezond klimaat tussen ouders en scholen bevordert het welzijn en de ontwikkeling van kinderen en jongeren. Onderwijs en opvoeding is daarom een gezamenlijke verantwoordelijkheid van scholen en ouders.

Het landelijk netwerk van ExpertisePunten Ouderbetrokkenheid biedt ouders, scholen en gemeenten ondersteuning bij het werken aan educatief partnerschap.  Voor peuterspeelzalen/kinderdagverblijven, scholen/besturen in het primair, voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs is het nu mogelijk het certificeringstraject ‘Samen met ouders’ te volgen. Al dan niet met begeleiding van een ExpertisePunt Ouderbetrokkenheid, wordt in eigen tempo gewerkt aan de ontwikkeling van partnerschap en de streefdoelen ouderbetrokkenheid.

Over het certificeringstraject
Het traject bestaat uit een intakegesprek (nulmeting), een eindcheck en een certificaat ‘Samen met ouders’. Het intakegesprek (en eventuele begeleiding nadien) vindt plaats met een adviseur van een begeleidend ExpertisePunt in de regio. De eindcheck wordt uitgevoerd door een adviseur van een toetsend ExpertisePunt uit de regio. Alle adviseurs zijn specialist op het gebied van ouderbetrokkenheid en hebben ruime expertise in duurzame organisatieontwikkeling.

Het certificaat ‘Samen met ouders’
Bij een succesvolle eindcheck ontvangt u het certificaat ‘Samen met ouders’. Het certificaat toont aan dat uw organisatie in voldoende mate aan de streefdoelen van de ExpertisePunten Ouderbetrokkenheid voldoet en hierop ontwikkeling heeft laten zien. Uw organisatie krijgt tevens een eervolle vermelding op onze websites.

Meer informatie
EDventure
E info@edventure.nu
T 070 3154100