Eerste Kamer akkoord, Jeugdwet is er door!

De Eerste Kamer heeft vandaag ingestemd met de nieuwe Jeugdwet. De Staatssecretarissen Van Rijn (VWS) en Teeven (V&J) kunnen rekenen op de steun van de fracties van SGP, Christen Unie, D66, CDA, PvdA en VVD. Vanaf 1 januari 2015 is het zo ver, dan wordt de wet ingevoerd. Een mijlpaal, maar daarmee is de uitvoering nog niet gerealiseerd. Daar ligt ook een opdracht en uitdaging voor onderwijsadviesbureaus.

De verbinding passend onderwijs en jeugdwet is door het instemmen van de Kamer een feit. Er moet nog veel geregeld en georganiseerd worden om de transities in de praktijk te realiseren. Met beide wettelijke kaders is de landingsbaan aangelegd en kan EDventure samen met haar leden een zachte landing voorbereiden. Voor leerlingen, ouders, leraren, scholen, samenwerkingsverbanden, gemeenten, wijkteams, huisartsen en de jeugd-GGZ.

Het onderwijs is een belangrijke plek om problemen vroeg te signaleren, zodat snel en adequaat lichte zorg verleend kan worden en voorkomen kan worden dat problemen escaleren en uitval optreedt. Door jeugdhulp in en om de school te brengen worden o.a. leraren ondersteund bij het omgaan met gedrags- en andere opgroeiproblematiek. Bij uitstek het expertisedomein van de onderwijsadviesbureaus.