Nieuwsarchief

Onderwijsadviesbureaus helpende hand voor gemeenten bij invoering Jeugdwet

De onderwijsadviesbureaus, verenigd in brancheorganisatie EDventure, bieden gemeenten de helpende hand bij de invoering van de nieuwe jeugdwet. Door de invoering van de Jeugdwet verandert er per 1 januari 2015 veel voor kinderen, ouders, hulpverlenende instellingen en het onderwijs. De verantwoordelijkheden voor de jeugdzorg verschuiven van het Rijk naar de gemeenten. De onderwijsadviesbureaus adviseren gemeenten een visie op jeugdzorg te ontwikkelen waarbij het kind centraal staat en er korte lijnen ontstaan tussen het onderwijs en de jeugdzorg. Om gemeenten en het onderwijs te helpen bij de veranderingen heeft EDventure een speciale website ontwikkeld; www.verbindingonderwijsenjeugdzorg.nl.

Lees meer

Onderwijsplannen Prinsjesdag nieuws 2014

prinsjesdag-2014 Op deze tweehonderdste verjaardag van Prinsjesdag was de toon van het kabinet gematigd positief. Nederland heeft veerkracht getoond, zo stelde de Koning in zijn troonrede. “Het is hoopgevend dat ons land voorzichtig weer de weg omhoog vindt”. We presenteren we u de hoofdlijnen uit de (onderwijs)plannen van het kabinet. We focussen hierbij met name op de onderwerpen die mogelijk kansen bieden voor de onderwijsadviesbranche.
Lees meer

Branchebrede visie op schoolontwikkeling en professionalisering

Recentelijk is vanuit de ledengroep van EDventure de vraag gekomen naar een geactualiseerde en breed gedragen visie op integrale onderwijsadvisering. Het gaat hier om een visie van waaruit onderwijsadviesbureaus op een herkenbare wijze kunnen bijdragen aan het realiseren van goed onderwijs, en inzichtelijk maken wat hun dienstverlening in dat kader karakteriseert.

Lees meer

Voortgangsrapportage OCW voor Lerarenagenda

Het ministerie van OCW brengt binnenkort een eerste voortgangsrapportage Lerarenagenda uit aan de Tweede Kamer. EDventure heeft het ministerie een overzicht gegeven van de activiteiten in de onderwijsadviesbranche die bijdragen aan de realisatie van de ambities tot 2020.

Lees meer

Persbericht: Onderwijsdatabank.nl verbindt kennis en praktijk voor onderwijsprofessionals

Of u nu op zoek bent naar informatie over passend onderwijs, dyslexie, het stimuleren van toptalent of 21th century skills, Onderwijsdatabank.nl biedt onderwijsprofessionals overzicht in meer dan 100.000 educatieve bronnen. De bundeling van publicaties, tijdschriftartikelen, leermiddelen, app’s en audiovisueel materiaal biedt EDventure, de vereniging van onderwijsadviesbureaus, maakt Onderwijsdatabank de meest complete online databank voor het onderwijs in Nederland. Veel bronnen zijn direct via een download beschikbaar. Sinds kort kunnen gebruikers vanuit de Onderwijsdatabank ook rechtstreeks onderwijsadvies inwinnen of een expert raadplegen.

Lees meer

Begrotingsafspraken stimulans voor onderwijsadviesbranche

Het kabinet heeft toegezegd dat vanaf 2015 €325 miljoen aan de lumpsum van onderwijsinstellingen zal worden toegevoegd. €150 miljoen hiervan is bestemd voor alle onderwijssectoren, €175 miljoen voor funderend onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs. Het aanvullend budget is bedoeld voor ‘meer handen in de klas’ en het voorkomen van zittenblijven. Daarnaast is nog €29 miljoen structureel toegevoegd aan de lumpsum van de samenwerkingsverbanden in PO en VO. Dit is met name bedoeld voor de professionele ontwikkeling van leerkrachten in het kader van Passend onderwijs.

Lees meer

Eerste Kamer akkoord, Jeugdwet is er door!

De Eerste Kamer heeft vandaag ingestemd met de nieuwe Jeugdwet. De Staatssecretarissen Van Rijn (VWS) en Teeven (V&J) kunnen rekenen op de steun van de fracties van SGP, Christen Unie, D66, CDA, PvdA en VVD. Vanaf 1 januari 2015 is het zo ver, dan wordt de wet ingevoerd. Een mijlpaal, maar daarmee is de uitvoering nog niet gerealiseerd. Daar ligt ook een opdracht en uitdaging voor onderwijsadviesbureaus.

Lees meer

Steun in Eerste Kamer voor nieuwe Jeugdwet

Ondanks scepsis in het veld over de invoering van de nieuwe jeugdwet liggen Staatssecretarissen Van Rijn en Teeven op koers. Zorgen over de continuiteit en kwaliteit van jeugdhulp en verlies aan benodigde expertise door verwacht banenverlies hebben zij vooralsnog kunnen wegnemen.

Lees meer

Denis Koets versterkt onderwijsadviesvereniging EDventure

Drs. Denis Koets (1974) is orthopedagoog en start als beleidsadviseur en projectleider Transitie Jeugdzorg en Passend Onderwijs.

Lees meer

EDventure breidt uit met onderwijsadviesbureau Sardes

Advies- en onderzoeksbureau Sardes uit Utrecht heeft zich aangesloten bij EDventure. De landelijke branchevereniging en keurmerkorganisatie voor onderwijsadviesbureaus heeft daarmee nu 23 aangesloten leden met zo’n 2.500 adviseurs voor het primair-, voortgezet en beroepsonderwijs en gemeenten.

Lees meer