Begrotingsafspraken stimulans voor onderwijsadviesbranche

Het kabinet heeft toegezegd dat vanaf 2015 €325 miljoen aan de lumpsum van onderwijsinstellingen zal worden toegevoegd. €150 miljoen hiervan is bestemd voor alle onderwijssectoren, €175 miljoen voor funderend onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs. Het aanvullend budget is bedoeld voor ‘meer handen in de klas’ en het voorkomen van zittenblijven. Daarnaast is nog €29 miljoen structureel toegevoegd aan de lumpsum van de samenwerkingsverbanden in PO en VO. Dit is met name bedoeld voor de professionele ontwikkeling van leerkrachten in het kader van Passend onderwijs.

De verruiming van het budget is een erkenning van het belang om te investeren in de kwaliteit van onderwijs. Het is tevens een stimulans voor de onderwijsadviesbranche om onze unieke expertise in te zetten en schoolbesturen te helpen bij het verantwoord investeren van de extra middelen. Ook op brancheniveau willen we onze expertise en ons aanbod verder verstevigen. Binnenkort vindt verkennend overleg plaats tussen EDventure en de VO-Raad over de kansen die het sectorakkoord VO biedt.