Juridische dienstverlening & Arbeidsvoorwaarden

EDventure heeft een juridische helpdesk voor haar leden. Gestelde vragen worden beantwoord door EDventure of juristen/fiscalisten. Zij beantwoorden veel gestelde vragen over relevante wetgeving en fiscale zaken (o.a. BTW, VPB, Bescherming Persoonsgegevens, aansprakelijkheid etc.).
EDventure voorziet daarnaast in een (model)klachtenregeling voor leden en ondersteunt hen bij de formatie van een interne klachtencommissie. Klanten van leden kunnen in tweede instantie hun klacht voorleggen aan de onafhankelijke Commissie van Beroep van EDventure.

CAO

Naast belangenbehartiging van haar leden in algemene zin biedt EDventure haar leden de mogelijkheid om op basis van retributie deel te nemen aan de Groep Arbeidsvoorwaarden Onderwijsadviesbureaus. Deze groep werkgevers onderhandelt met vakorganisaties over passende arbeidsvoorwaarden. In 2007 is de eerste CAO Onderwijsadviesbureaus overeengekomen. Er nemen 12 werkgevers deel aan deze groep. Een CAO-proces is repeterend.
Werkgevers en werknemersorganisaties overleggen regelmatig over het onderhoud van de CAO, bijvoorbeeld over technisch noodzakelijke aanpassingen als gevolg van gewijzigde wet- en regelgeving. Ook gewijzigde omstandigheden of ervaringen in de praktijk kunnen aanleiding zijn tot noodzakelijke aanpassing.
Werkgevers en werknemersorganisaties onderhandelen naast technische aanpassingen periodiek met elkaar over uiteenlopende onderwerpen bijvoorbeeld werkgelegenheid(sbeleid), gewenste wijzigingen voor wat betreft bijvoorbeeld modernisering van arbeidsvoorwaarden of een gewenste salarismaatregel.

Overeenkomst CAO Onderwijsadviesbureaus 2017 – februari 2018

De Groep Arbeidsvoorwaarden Onderwijsadviesbureaus (GAO) is met betrokken vakorganisaties een nieuwe opvolgende CAO overeengekomen. De vorige dateerde van 2012-2013.

In de GAO wordt op retributiebasis samengewerkt aan de arbeidsvoorwaarden voor de betrokken organisaties. De volgende werkgevers nemen deel aan de GAO: Stichting Bazalt, Koepelstichting Bazalt Groep, BCO Onderwijsadvies, HCO, Marant, OnderwijsAdvies Hoofddorp, Onderwijsadvies Zoetermeer, RPCZ.

De CAO heeft een looptijd van 1 januari 2017 tot 1 februari 2018.

De volgende salarismaatregelen zijn overeengekomen:
– Per 1 januari 2017 ontvangen de werknemers een incidentele uitkering van 1%;
– Per 1 juni 2017 worden de salarisschalen en als gevolg daarvan de individuele salarissen structureel met 1% verhoogd;
– Per 1 januari 2018 ontvangen de werknemers een incidentele uitkering van 0,5%;
– Per 1 januari 2018 worden de salarisschalen en als gevolg daarvan de individuele salarissen structureel met 0,5% verhoogd.

In de preambule van de CAO Onderwijsadviesbureaus (pagina 5-7) zijn de belangrijkste wijzigingen van de CAO samengevat.

Tot slot is de CAO op onderdelen aangepast in verband met noodzakelijke technische aanpassingen als gevolg van onder meer wijzigingen in wet- en regelgeving, ter verduidelijking van tekstuele bepalingen of bestaande praktijk.

CAO Onderwijsadviesbureaus 2017 – februari 2018

Klachtencommissie ter bescherming van het individu

De CAO Onderwijsadviesbureaus en de CAO WAOJ bepalen dat onderwijsadviesbureaus op ondernemingsniveau een reglement ter bescherming van het individu vast moeten stellen.
Een aantal werkgevers maakt daarbij gebruik van het reglement van de klachtencommissie ter bescherming van het individu, zoals opgesteld door EDventure en/of de landelijke door EDventure ingestelde Klachtencommissie ter bescherming van het individu.
Voor procedures wordt verwezen naar het voor het betreffende onderwijsadviesbureau geldende reglement. Dit kan bij het onderwijsadviesbureau worden opgevraagd en is doorgaans te downloaden via de website.

Reglement Klachtencommissie ter bescherming v/h individu